Зошто е добро да направите испитувањето на задоволството на клиентите?

Корисничко искуство

Испитувањето на задоволството на клиентите е од клучно значење во одржувањето силни односи со клиентите, поттикнување на лојалноста и постигнување одржлив бизнис раст.

Базата на податоци за вашите клиенти е ОГРОМЕН КАПИТАЛ на вашата фирма

Корисничко искуство

Базата на податоци за вашите клиенти е ОГРОМЕН КАПИТАЛ на вашата фирма. Таа содржи важни информации за вашите клиенти - нивните контакт податоци, историја на купување, преференци и сл. Редовното ажурирање на базата на податоци за вашите клиенти ви гарантира дека информациите во неа остануваат точни, релевантни и веродостојни.

Зошто да користам контакт центар за влезни (inbound) повици?

Телепродажба

Услугата на контакт центар за влезни повици e справување со дојдовни телефонски повици од вашите сегашни или потенцијални клиенти/корисници. Тој е опремен со технологија за примање и дистрибуција на дојдовни повици до соодветните агенти кои ги одговараат повиците во име на вашата компанија.

КОИ СЕ ОСНОВНИ ВИДОВИ НА ТЕЛЕПРОДАЖБА?

Телепродажба

Inbound (Влезна) телепродажба се однесува на примање дојдовни телефонски повици од лидови кои се генерирани преку  рекламирање на различни канали.